Špecializované zariadenie

Špecializované zariadenie je určené ľudom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby (stupeň odkázanosti je najmenej V) a majú zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, demencia rôzneho typu etiológie.

V zariadení poskytujeme:

  1. odborné činnosti – najmä pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia,
  2. obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie,
  3. ďalšie činnosti – záujmovú činnosť a iné.

V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje ošetrovateľská starostlivosť prostredníctvom ADOS. Zabezpečuje tiež pracovnú terapiu a aktivity pre sebarealizáciu, zvýšenie samostatnosti a udržanie sebaobslužných činností.

Každý deň seniora je naplnený rôznou záujmovou aktivitou, ktorá ho posilňuje a nevyčerpáva. Do činnosti sa prijímatelia zapájajú striedavo podľa toho, čo ich viac baví a zaujíma. Záujmová činnosť je zabezpečovaná na základe požiadaviek, záujmov a záľub prijímateľa sociálnej služby, možností zariadenia. Noví prijímatelia zariadenia majú trojmesačnú adaptačnú fázu a do aktivít sa zapájajú postupne a nenásilne. 

Prijímatelia majú v rámci záujmovej činnosti možnosť zúčastňovať sa rôznych druhov skupinových a individuálnych aktivít:

– aktivizácia hudobnými technikami, tancom a výtvarnými technikami

– reminiscencia, tréning pamäte/kognitívne cvičenia

– koncentračno – pohybové cvičenia

– zmyslová stimulácia, pobyt v senzorickej miestnosti

– duchovné aktivity

– medzigeneračné aktivity (oslavy, spoločné posedenia, predstavenia)

Ako vybaviť poskytovanie sociálnej služby v špecializovanom zariadení?

Špecializované zariadenie podľa § 39 zákona č. 448/2008 Z. z., žiadateľ potrebuje posúdenie odboru sociálnych vecí príslušného samosprávneho kraja (VÚC) o odkázanosti na sociálnu službu so s minimálne V. stupňom odkázanosti. Podáva si tiež žiadosť v špecializovanom zariadení, pre bližšie informácie odporúčame navštíviť nás osobne alebo kontaktovať na 051/749 8850.