Občianske združenie Barlička

OZ Barlička vzniklo v roku 1999 ako združenie rodičov detí s ťažkým zdravotným znevýhodnením. Svojou činnosťou  sa snažíme likvidovať bariéry, ktoré bránia ľuďom so špeciálnymi potrebami uplatniť sa v spoločnosti. Už 15 rokov tak zvyšujeme kvalitu života ľuďom so zdravotným znevýhodnením, podporujeme ich v úsilí o samostatný život a integráciu do spoločnosti.

V roku 2003 bol založený Domov sociálnych služieb s ambulantnou formou poskytovania sociálnej služby. Sídli v Centre sociálnych služieb na ul. Matici slovenskej 13 v Prešove. V ďalších rokoch bol doplnený o Chránené dielne, Fyziocentrum a Praktickú školu.

Od roku 2010 sa tiež venujeme starším. Postupne vznikli Zariadenie pre seniorov, Denný stacionár a Špecializované zariadenie. Vytvorili sme tak vzájomne prepojený systém podpory, v ktorom je možné vybrať si druh a úroveň podpory, akú starší človek potrebuje.

V posledných rokoch sa združenie snaží nadobudnuté skúsenosti zúročiť a posunúť ich aj ďalšej generácii rodičov. Preto sme otvorili Materské centrum a deťom sa venujeme taktiež v našom Centre voľného času a Centre včasnej intervencie.

Snažíme sa aplikovať metódy prístupu zameraného na človeka a do našej činnosti začleňovať rôzne inovatívne prístupy, napr. moderné terapie a nové metódy, hosťovanie a vysielanie mladých ľudí s postihnutím, medzinárodné výmeny a workcampy ako aj trénovanie pracovných zručností a návykov v rámci dobrovoľníckych pracovných tímov.

Za svoju činnosť bola OZ Barlička ocenená Cenou predsedu Prešovského samosprávne kraja za rok 2012 – Cena Krídla túžby Prešovského samosprávneho kraja (PSK) za rok 2012 ako najlepšie sociálne zariadenie PSK.
Aktuálne informácie možno nájsť aj na našej FB stránke: https://www.facebook.com/ozbarlicka