Vzdelávanie: Praktická škola

Praktická škola poskytuje nižšie stredné vzdelanie ISCED 2C, ktoré je súčasťou základného vzdelania. Škola poskytuje vzdelávanie a prípravu na výkon jednoduchých pracovných činností žiakov s telesným, mentálnym a viacnásobným postihnutím rôzneho veku.

Cieľom je pripraviť žiakov na život v domácnosti (vykonávanie sebaobslužných činností, jednoduchých pracovných činností vrátane prác v domácnosti a remeselných činností). Škola vzdeláva aj dospelých občanov s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím, ktorí dovŕšili vek 18 rokov a neboli vzdelávaní. Vzdelávací program Praktickej školy sa ukončuje celkovým zhodnotením manuálnych zručností žiaka v rozsahu učiva určeného príslušným vzdelávacím programom. 

Štúdium na SPŠ je trojročné, ukončené vysvedčením o absolvovaní praktickej školy.

Príklad rozvrhu:

 Vzdelávacia oblasť  Predmety
 Jazyk a komunikácia  Slovenský jazyk a literatúra
 Matematika a práca s informáciami  Matematika
 Človek a spoločnosť  Výchova k mravnosti a občianstvu
 Umenie a kultúra  Hudobná výchova, výtvarná výchova
 Zdravie a pohyb  Telesná výchova
 

Odborno-praktické predmety

 

Rodinná výchova, Zdravotná výchova,

Ručné práce a šitie, Príprava jedál a výživa,
Domáce práce a údržba domácnosti

 Voliteľné predmety Pestovateľské práce, Remeselné práce
Pomocné práce v záhradníctve, aranžovanie
Pomocné práce v administratíve

 

Kontakt Súkromná praktická škola

                     Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

                 praktickaskola@gmail.com     www.barlicka.com/sps

                     tel. +421 51 7498850

IČO 42227755, Stupeň vzdelania: ISCED 2C, kód školy S 501, kód odboru  677512