2014

 • Margarétafest 2014: OZ Barlička zorganizovala 5. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2014“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival MargarétaFest 2014 bol realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády SR – program Kultúra národnostných menšín 2014, a tiež v rámci grantového programu Tu žijeme a pomáhame, ktorý je grantovým programom Karpatskej nadácie a spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., a zároveň v rámci nadačného programu pre Nádej 2014 v grantovej schéme zamestnaneckých projektov  Nadácie VÚB. Záštitu nad festivalom prevzal primátor mesta Prešov.

Ďakujeme aj ďalším sponzorom: Mesto Prešov, PKO Prešov, 3b s.r.o. – centrum športu a reklamy. Viac info na http://margaretafest2014.barlicka.com/.

 • Multisenzorická miestnosť: V rámci 1. Ročníka Grantového programu Dôvera, ktorý vyhlásila Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so ZP Dôvera bola zriadená a vybavená multisenzorická miestnosť.

2013

 • Novoročné súťaženie: Malý projekt v rámci národného projektu KomPrax- Kompetencie pre prax, ktorý je zameraný na mladých ľudí s telesným a mentálnym handicapom vo veku od 18-30 rokov z OZ Barlička a ZOM Prešov.
 • Dvakrát meraj a raz klikni: V programe „Školy pre budúcnosť 2013“ Nadácia Orange prostredníctvom zážitkového učenia a vlastnej tvorivej činnosti žiakov Praktickej školy podporila žiakov k pochopeniu nástrah a zodpovednému prístupu k počítačom.
 • Svet na dosah: Nadácia pre deti Slovenska umožnila mladým zdravotne znevýhodneným ľuďom, ktorí navštevujú OZ Barlička, doplniť si svoje vedomosti v geografických a historických poznatkoch návštevou vybraných bezbariérových pamiatok mesta Prešov s odbornou sprievodkyňou.
 • Stará mama necvič sama: v rámci jarnej výzvy Fondu GSK 2013 bol podporený projekt s cieľom zvýšiť kvalitu života a zlepšiť zdravotný stav senioriek aktívnym trávením voľného času: cvičením raz týždenne a realizáciou športového dňa.
 • Opora – IPRO 2013: V rámci programu OPORA Nadácie SPP môžeme realizovať individuálny plán rozvoja osobnosti pre našu Ivanu. Cieľom individuálneho plánovania je zvyšovanie samostatnosti, nezávislosti, zodpovednosti, skvalitnenie života so zreteľom na samostatný život.
 • Deň športovej zábavy a poznania: Nadácia SPP, Komunitná nadácia Bardejov, Asociácia komunitných nadácia Slovenska a iniciatíva Mladí mladým podporili prípravu sviatku športu a priateľstva zážitkovou formou.  Celodennú záujmovú činnosť v prírode plnú hier s využitím tematických plánov náučného chodníka.
 • Pamiatky Prešova interAktívne: Komunitná nadácia Veľký Šariš a Občianska voľba Pivovaru Šariš podporili pomoc seniorom, aktívne zapojenie do rôznych činností a zmysluplné trávenie voľného času. Našim cieľom bolo umožniť seniorom navštíviť pamätihodnosti mesta Prešov s odborným výkladom sprievodcu, čím získajú nové informácie a dostanú sa aj na miesta bežným ľuďom nedostupné. Úlohou seniorov  bude po návšteve každej kultúrnej pamiatky Prešova vytvoriť na počítači s využitím internetu krátku „správu“ o pamiatke, ktorú navštívili. Dochádza tak k zlepšovaniu počítačovej gramotnosti.
 • E-shop Radosť: Nadácia VUB podporila spustenie internetového predaja výrobkov chránenej dielne OZ Barlička prostredníctvom vytvorenia internetového obchodu. Našim zámerom je aj zvýšiť zručnosti práce s PC zdravotne znevýhodnených pracovníkov zapojením do procesu tvorby a prevádzky e-shopu. 

2012

 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo vytvorenie nových sociálnych služieb v DSS a to pre ambulantnu a týždennu  formou. Cieľom bolo zlepšiť úroveň a kvalitu života osobám so zdravotným  a vekovým hendikepom, v modernom a dostupnom zariadení sociálnych služieb  OZ Barlička.
 • Margarétafest 2012: OZ Barlička zorganizovala 4. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2012“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a sponzorom: Mesto Prešov, PKO Prešov a 3b s.r.o. Viac info na http://margaretafest.barlicka.com/.
 • Práca  šľachtí  človeka: Nadácia SPP, Komunitná nadácia Bardejov, Asociácia komunitných nadácia Slovenska a iniciatíva Mladí mladým podporili projekt Práca  šľachtí  človeka, ktorého cieľom bolo priblížiť ťažko zdravotne postihnutým mladým ľuďom výrobu drevených hračiek, a to od prvej fázy návrhu hračky až po finálnu verziu výrobku.
 • Relaxačná zóna pre všetkých: Projekt bol podporený Komunitnou nadáciou Veľký Šariš, vďaka finančnej podpore Pivovaru Topvar v rámci 8.ročníka grantového programu OBČIANSKA VOĽBA PIVOVARU ŠARIŠ. Jeho cieľom bolo oživenie a zveľadenie okolia pri Centre mládeže Radosť, vybudovať zónu, ktorá by bola priestorom pre oddych, relax a zábavu všetkým, ktorí prejavia záujem.
 • Aj malý krok znamená pre nás veľa!: PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis a Zamestnanecký grantový program Pomocná ruka podporili nákup rehabilitačného vybavenia a vybudovanie bezbariérového a protišmykového vstupu. Žiakom školy uľahčili pohyb a zlepšili ich zdravotný stav.

2011

 • Za počítač – strom: V rámci grantovej výzvy Komunitnej nadácie Veľký Šariš, pod záštitou spoločnosti Pivovary Topvar,  a.s. sme realizovali projekt Informačná technika pomáha – Stromy liečia. Cieľom grantovej výzvy je šírenie informačných technológií vo východoslovenskom regióne, ale aj zlepšovanie životného prostredia a  skrášľovanie verejných priestranstiev.
 • KomPrax -Kompetencie pre prax: Projekt s názvom Tvorme „My“ umožnil telesne a mentálne postihnutým mladým ľuďom vyskúšať si prácu v rôznych oddeleniach vo firme Baumax.
 • Divadelný projekt Materinská láska realizovalo divadlo Bavidlo,v ktorom účinkujú telesne a mentálne postihnutí herci. Predstavenie venovali seniorom pri príležitosti Októbra- mesiaca ucty k starším.
 • Hudobný projekt „Ja nič, ja muzikant“ umožnil zdravotne znevýhodnenej mládeži  prostredníctvom tvorivých dielní muzicírovať na ľahko ovládateľných melodických hudobných nástrojoch. Výsledkom je nahrávka nimi vytvorenej relaxačnej hudby.
 • Projekt Tvarujem, teda som prostredkúva mladým zdravotne postihnutým ľuďom kreatívnu techniku s tvarovacou hmotou a techniku zvanú enkaustika, teda maľovanie farebným voskom. Výsledky prác trojdňových tvorivých dielní (náušnice, prívesky…) môžete nájsť vystavené v našich priestoroch v OZ Barlička.
 • „Dedo Gusto, tak už skús to!“: Občianske združenie Barlička sa zapojilo do Jarnej výzvy Fondu GSK 2011 – „Seniori budú môcť žiť kvalitnejšie“ v rámci ktorej  bol schválený projekt „Dedo Gusto, tak už skús to“. Hlavný cieľ  – zvýšenie počítačovej gramotnosti seniorov stretávajúcich sa v OZ Barlička s využitím podpory mladých zdravotne postihnutých ľudí, klientov OZ Barlička na princípe mentoringu. Taktiež našou snahou je sprístupniť seniorom internet, prostredníctvom ktorého si budú vedieť vyhľadať pre nich potrebné a zaujímavé informácie.

2010

 • „S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu! : Občianske združenie Barlička od 1. 3. 2010 realizovalo nový projektus názvom. S radosťou sa dokážeme zapojiť, dajte nám šancu!“ podporeného z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Cieľom projektu je integrovať skupiny občanov vylúčené z trhu práce prostredníctvom manuálnych a praktických zručností  a pracovných návykov,  ktoré vytvárajú rovnosť príležitostí v prístupe  na trhu práce. Projekt je zameraný  na podporu zvyšovania profesionality výkonu a budovanie ľudských kapacít v oblasti sociálnej inklúzie so špecifickým zameraním na proces skvalitňovania sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách.
 • BARLIČKA  –  dôležitý pilier  v oblasti poskytovateľov sociálnych služieb s kvalitnými ľudskými zdrojmi. Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia, iesto realizácie projektu : Prešov, Trvanie projektu: 08.2010 – 05.2012. Ciele projektu, hlavné aktivity: Zlepšenie poskytovaných služieb v OZ Barlička  jej profesionalizáciou  a zvyšovanie kvality jej ľudských zdrojov efektívnym vzdelávaním a modernizáciou služieb.
 • Everybody Sport: YOUTH IN ACTION PROGRAMME – Program Mládež v akcii – Program Młodzież w Działaniu , Akcja 1.2 – Inicjatywy Międzynarodowe.
 • MARGARÉTAFEST 2010: OZ Barlička zorganizovala 3. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2010“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom a podpore iniciatívy Dobrá Krajina.

2009

 • MOSTY RADOSTI : Nadačný fond Slovak Telekom podporil počítačovú gramotnosť vzdelávaním v IKT zručnostiach. Zabezpečíme samostatnosť, zmysluplnosť a aktiváciu doterajšieho života osôb doteraz  vylúčených zo spoločenského diania. Hlavným zámerom nášho projektu je integrácia mládeže so zdravotným a mentálnym postihom do spoločnosti. 
 • Prácou bez bariér k životu v Radosti: Cieľom projektu realizovaného s podporou Nadácie VUB je rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov o ďalšie druhy reklamných predmetov s potlačou. Účelom je vytvorenie pevnej trhovej pozície chránenej dielne pomocou nákupu nových technológií strojového zariadenia, čo umožní udržať už existujúce pracovné miesta a spolu s nárastom produkcie rozšíriť počet chránených pracovných miest o ďalšie.
 • Záhrada bez bariér – Záhrada Radosti: S podporou Občianskej voľby pivovaru Šariš a Komunitnej nadácie Prešov je Záhrada radosti projektom pre zlepšenie životného prostredia, konkrétne záhrady v areáli základnej školy na ul. Matice slovenskej. Cieľom projektu je revitalizácia pôvodnej ovocnej záhrady. Chceme nahradiť staré a poškodené stromy a kríky, novými okrasnými drevinami a  vytvoriť bezbariérovú zónu pre zdravotne ťažko postihnuté deti a mládež.
 • Planéta Radosť : Projekt pod názvom Planéta Radosť je zameraný na využitie kreatívneho a umeleckého potenciálu detí a mládeže, ktorí sú integrovaní v občianskom združení BARLIČKA  v Centre mládeže RADOSŤ a je podporovaný Nadáciou Hodina deťom. Poslaním projektu je:    búrať existujúce sociálne a komunikačné bariéry medzi hendikepovanými deťmi a mládežou a zdravými mladými ľuďmi,   bojovať s pocitmi menejcennosti, podporiť sebarealizáciu a rozvoj talentu u týchto mladých ľudí.

Staršie projekty v rokoch 2008 – 2003

 • S Radosťou k víťazstvám, kde niet porazených !: Realizáciou projektu s finančnou podporou Nadačného fondu Slovak Telekom  skvalitníme nielen vybavenosť našej počítačovej učebni, ale hlavne zvýšime dostupnosť a podporíme rozvoj informačných a vzdelávacích aktivít pre členov OZ Barlička a klientov Denného centra Radosť – DSS. 
 • Rekonštrukcia v Radosti: Projekt podporený z NEFO fondu PSK n.f. – Sociálna oblasť – výstavba, rekonštrukcia, oprava sociálnych zariadení a ich vybavenie. Cieľom podporeného a realizovaného projektu je rozšírenie a skvalitnenie  poskytovania sociálnej starostlivosti a komplexných sociálnych služieb v dennom pobytovom zariadení pre deti a mládež s telesným  a kombinovaným postihnutím   v Dennom  centra Radosť – DSS.  
 • S RADOSŤOU bližšie ku zdraviu: Vďaka podpore Nadácie SLSP sme mohli rozšíriť naše aktivity, posilniť rehabilitačné služby a tak aspoň čiastočne zlepšiť zdravotný stav našich imobilných klientov a členov. Cieľ projektu bolo zakúpenie masážneho kresla DF – 1688F3N.
 • Margarétafest 2008: OZ Barlička zorganizovala 2. ročník festivalu zdravotne znevýhodnenej mládeže “MargarétaFest 2008“.  Na festivale sa predstavili talentovaní klienti zariadení z celého Slovenska i zo zahraničia. Festival sa uskutočnil vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom, Občianska voľba Pivovaru Šariš a Komunitnej nadácii Prešov.
 • Život v Radosti: Občianske združenie Barlička úspešne ukončilo realizáciu projektu FSR- rozvoj lokálnej infraštruktúry pod názvom ŽIVOT V RADOSTI. Podporený projekt je zameraný na zateplenie strechy Centra mládeže Radosť, ktoré prevádzkuje Občianske združenie Barlička. Projekt chce podporiť aj celoročnú realizáciu doplnkového vzdelávacieho programu zameraného na  využitie a zdokonalenie  individuálnych schopností a záujmov telesne a zdravotne handicapovaných mladých ľudí pre ich uplatnenie v praxi a plnoprávne profesijné začlenenie medzi zdravých rovesníkov v spoločnosti a vytvorenie podmienok pre voľno časové aktivity týchto ľudí.
 •  Cesta k radosti: Vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom, Občianska voľba Pivovaru Šariš a Komunitnej nadácii Prešov sme realizovali projekt Cesta radosti. Účastníci projektu sa zapoja do spoločných divadelných a hudobných  /tanečných, speváckych/  aktivít  s hudobnou skupinou Progres z Prešova a tak vytvoria a posilnia podmienky spoločenskej rovnosti.  
 • Práca v radosti: Vďaka finančnej podpore  Nadácie VÚB bude  zakúpené  potrebné strojové zariadenie – tampónovací stroj, ofsetový stroj, zariadenie pre sieťotlač, farebný kopírovací stroj a farebná tlačiareň do učebne PC. Cieľom projektu je nákupom strojového zariadenia rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov o reklamné predmety s potlačou.
 • Vláčik radosti: Vďaka finančnej podpore z Nadácie NDS: Hodina deťom, Občianska voľba Pivovaru Šariš a Slovenskej humanitnej rade, a spoločnosti Philip Morris sme realizovali projekt Vláčik radosti. Projekt je zameraný na využitie tvorivého a umeleckého potenciálu telesne postihnutých detí a mládeže integrovaných v Centre mládeže Radosť.
 • Radosť rozdávaním rastie: Vďaka projektu podporenému MInisterstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme mohli od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006 realizovať nielen vzdelávacie aktivity, ale aj voľnočasové aktivity našich členov,. Okrem toho sme pokračovali v rekonštrukcii vnútorných priestorov Centra mládeže Radosť. Realizáciou projektu sa podarilo členom Občianskeho združenia Barlička opäť rozšíriť a posilniť šance hendikepovaným deťom a mladým ľuďom, v neposlednej miere častokrát aj ich rodičom  žiť svoj skutočný život plnšie, zmysluplnejšie, ale hlavne v pokoji a radostnejšie.
 • Margarétafest 2005: Občianske združenie Barlička  pripravilo svoj prvý festival pre zdravotne postihnutých umelcov MARGARÉTAFEST 2005 s podtitulom Jabĺčka pripravujú festival, za podpory NADÁCIE HODINA DEŤOM.
 • Divadlo Radosť na vozíčku: Dramaturg Divadla A. Duchnoviča /DAD/  Vasil Turok pre spoluprácu s deťmi  nám  odporúčal  členku divadla Svetlanu Škovranovú, ktorá má bohaté skúsenosti s písaním a režírovaním hier pre deti a mládež. Tá s veľkým nadšením súhlasila  a k nej sa pridala aj mladá členka divadla Zuzana Haľamová,  ktorá spolu s lektorkou hudby v Centre RADOSŤ zabezpečovala pomocnú réžiu. Divadelné predstavenie je realizované vďaka NADÁCII DETI SLOVENSKA s finančnou podporou Holandského kráľovstva v rámci projektu MATRA.
 • Jabĺčka -mladí muzikanti: Nadácia pre deti Slovenska – Hodina deťom podporila projekt Jabĺčka – mladí muzikanti. Cieľom je hľadať a rozvíjať spevácke talenty medzi mládežou s telesným  handicapom a integrovať ich do spoločnosti zdravých rovesníkov. Táto myšlienka našla podporu  u hudobných skupínu  MALÝ PRINC a BBCOUNTRY,  ktoré začali spolupracovať s OZ Barlička a zobrali si pod svoj patronát dve mladé talentované speváčky, Aničku a Simonu,  pre ktoré píšu pesničky   na mieru.