A A A

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov je určené starším ľudom, ktorí už nedokážu dostatočne uspokojiť svoje potreby a pre nepriaznivý zdravotný stav potrebujú sústavnú dvadsaťštyrihodinovú starostlivosť inej osoby.

Poslaním nášho zariadenia je zabezpečiť seniorom – prijímateľom sociálnych služieb nielen základné fyziologické potreby, ale aj pocit bezpečia a príjemnej atmosféry. V závislosti od zdravotného stavu sú prijímateľom sociálnej služby poskytované: rehabilitačné a skupinové cvičenia pre zlepšenie a udržanie fyzických schopnosti.

V zariadení poskytujeme:

  • odborné činnosti – najmä pomoc pri odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu,
  • obslužné činnosti – ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva,
  • ďalšie činnosti – najmä záujmovú činnosť a iné.

Každý deň seniora je naplnený rôznymi záujmovými aktivitami, ktoré ho posilňujú. Do činnosti sa prijímatelia zapájajú striedavo podľa toho, čo ich viac baví a zaujíma. Noví prijímatelia zariadenia majú trojmesačnú adaptačnú fázu a do aktivít sa zapájajú postupne a nenásilne. 

Zariadenie pre seniorov podľa § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. poskytuje sociálnu službu pre fyzickú osobu, ktorá je

  • v dôchodkovom veku (nad 62 rokov)
  • posúdená obecným/mestským úradom a dosiahnuť minimálne IV. stupeň odkázanosti na sociálnu službu

Do zariadenia môže byť prijatý aj človek, ktorý potrebuje sociálnu službu z iných vážnych dôvodov.

Kontakt: cssinfo@barlicka.sk

tel. č. +421 51 749 8850