Práca šľachtí III.

Projekt nadväzuje na minuloročný úspech a aj tento krát sa snažíme poskytnúť mladým ľuďom s postihnutím šancu pripraviť sa na trh práce. Počas trvania projektu sú mladí zapojení do jednotlivých pracovných tímov – príprava stravy, vrátnica, administratíva a aktivity, v rámci ktorých absolvujú stáž, prostredníctvom ktorej si osvoja pracovné zručnosti, zodpovednosť a posilnia si svoje sebavedomie. Projekt má reálnu šancu …

Záhrada bezpečná pre všetky deti

Záhrada po 50 rokoch potrebuje úpravy a opravy, čo sa najviac ukázalo po otvorení Centra voľného času a príchodu malých detí. Svojpomocnými prácami a nákupom materiálu chceme obnoviť miesta, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre deti tak, aby sme im mohli sprístupniť celú záhradu bez obmedzení, malú časť práce zveríme odborníkom. Chceme tiež obnoviť výukový priestor tak, aby sme v ňom mohli organizovať stretnutia a školenia …

3 Záhrady- 3 generácie

Projekt predpokladá rozvoj Komunitných záhrad na troch miestach Prešova a okolia: Sídlisko III, Prešov Komunitná záhrada Sídlisko III sa nachádza na ul. Matice slovenskej 13, v Prešove v zastavanej a frekventovanej zóne sídliska. Priestor je časťou otvoreného areálu školy prístupného verejnosti, starým sadom, ktorého časť máme v dlhodobej správe. Silnou stránkou záhrady je komunita jej používateľov, jej bezbariérový charakter, ako aj potenciál ďalšieho …

Komunitná záhrada SIII – Deťom

Projektom Komunitná záhrada SIII – Deťom chceme našu komunitnú záhradu doplniť o hraciu a objaviteľskú zónu pre deti. Vytvoríme tak ihrisko a náučný chodník pre relax a neformálne vzdelávanie detí, čím podnietime záujem o spoznávanie prírody a vzťahov v nej. Naša záhrada je jedinečná, priateľská k všetkým svojim užívateľom, prispôsobená aj deťom, starším a ľuďom so špeciálnymi potrebami. Je otvorená, bezbariérová a ponúka možnosť trávenia príjemného času, …

Záhrada – Pestujeme vzťahy

Areál v ktorom vznikla Komunitná záhrada Sídlisko III sa nachádza v strede Sídliska III v Prešove, čo pomáha pri otváraní sa širšej komunite s viacgeneračným charakterom. Po tom, čo sme záhradu otvorili pestovateľom chceme teraz do nášho centra a záhrady pozvať obyvateľov okolitých blokov. Rozšírením záhrady pre deti o objaviteľskú a relaxačnú zóne, doplnením záhrady o susedské záhony a spustením programu susedských …

Komunita deťom

Hraciu a objaviteľská zónu chceme vytvoriť na základe požiadavky užívateľov komunitnej záhrady a rodín s deťmi z okolia a tak posilňovať našu úlohu ako miesta stretnutí a búrania sídliskovej anonymity. Výnimočnosť vidíme v spojení bezbariérovej záhrady a detí a seniorov, kde dobrovoľníkov a užívateľov z mesta dopĺňajú naši klienti a zamestnanci. Popri veciach, ktoré vieme spraviť spoločne sme si vedomí svojej zodpovednosti a pri hracej zóne pracujeme s  certifikovanými prvkami, ktoré však …

Chránená dielňa – Revival

Vývoj chránenej dielne OZ Barlička bol postupný, v priebehu rokov sa podarilo zakúpiť viacero strojov a pomôcok na výrobu reklamných predmetov. Niektoré sa však časom prestali používať, často z dôvodu poruchy, chýbajúceho komponentu alebo obmeny personálu. Projektom chceme oživiť Reklamnú chránenú dielňu: viaceré stroje, ako aj techniky výroby, rozšíriť sortiment ponúkaných výrobkov a zlepšiť prácu s klientom. Chceme tiež sledovať …

Vodičák na vozíček

  Cieľom projektu „Vodičák na vozíček“  je prostredníctvom jednoduchej vzdelávacej aktivity (tréning obsluhy vozíka) budovať mosty medzi majoritnou spoločnosťou (študentmi stredných škôl) a mladými ľuďmi s postihnutím. Tréning vedený mladými ľuďmi s postihnutím z pobytového a ambulantného zariadenia bude ponúkaný stredným školám ako doplnok výuky náuky o spoločnosti, etiky, príp. špecializovaných predmetov. Výuku doplní možnosť praktickej jazdy – dobrovoľníckej aktivity …

Voľný čas bezpečne

Projekt „Voľný čas bezpečne“ ponúka bezpečnú alternatívu trávenia voľného času. Pozývame Vás zapojiť sa do klavírneho krúžku, výtvarného krúžku, SM systém krúžku a rodičov s deťmi pozývame do materského centra.    „Tento projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z nadačného fondu Deti v bezpečí“.               

Voľný čas bezpečne

V marci 2016 sme rozbehli v CVČ pri OZ Barlička projekt s názvom „Voľný čas bezpečne“, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore nadačného fondu GETRAG  spravovaného Karpatskou nadáciou. Hlavné ciele projektu: – Sprístupnenie voľnočasových aktivít ďalším záujemcom a rozšírenie ponuky trávenia voľného času na Sídlisku III v Prešove pre deti a mladých    o ďalšie krúžky. – Zabezpečenie materiálneho vybavenia na rozšírenie a rozbehnutie 13 pravidelných krúžkov …